Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Netlet Oy Ab
01510 Vantaa
[email protected]

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
01510 Vantaa
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Rakennusoutlet.com asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Netlet Oy Ab:lle antama toimeksianto tai Netlet Oy Ab:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Netlet Oy Ab:n palveluissa.

Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta
– Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen.
Asiakastietojen sekä asiakas-ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen
järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
– Netlet Oy Ab:n toiminnan, palvelujen ja maksamisen toteuttaminen sekä analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Palvelutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi.
Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
– Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja
tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja
palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
– Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
– Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja Netlet Oy
Ab:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten
mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

– Nimitiedot
– Osoitetiedot
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Pankkitilinnumero (Myyjäksi rekisteröityvät yritykset ja yhteisöt)
– Y-tunnus (Yritykset ja yhteisöt)
Asiakkuuteen liittyvät tiedot
– Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen
– Asiakkaan palvelun käyttö ja kontaktihistoria
– Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
– Asiakas- ja palveluviestien tilaukset
– Asiakaspalaute
– Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
– Palvelu- ja maksutapahtumatiedot
– Palvelutapahtuma- ja myyntitiedot
– Palvelukohtaiset asiakastiedot
– Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
– Maksutapahtumat Rakennusoutlet.com:in palveluissa

Netlet Oy Ab säilyttää vain Rakennusoutlet.com:in toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi
muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta,
anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun omat tiedot -osiossa, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet
sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.
Netlet Oy Ab käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan
palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää
kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.
Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja
käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun
kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita tuotteita sivustollamme tai  kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.
Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Netlet Oy Ab ei takaa kaikkien
palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Netlet Oy Ab:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat
markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien
yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.
Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Netlet Oy Ab voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan
tietoa esimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä tai hiiren liikkeistä.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Netlet Oy Ab:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden
tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.
Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Netlet Oy Ab:n markkinoinnin toteuttamiseen
osallistuville yhteistyökumppaneille kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten
selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakastietoja voidaan siirtää Netlet Oy Ab:n suoramarkkinointirekisteriin sekä Netlet Oy Ab:n
palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.

Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointitai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Pääsääntöisesti Netlet Oy Ab ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:
– tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan
riittävä, tai
– sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
– mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Netlet Oy Ab:n kuluttaja-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa
tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Netlet Oy Ab:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Netlet Oy Ab:n palveluksessa, sekä Netlet Oy Ab:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa.

Asiakas voi tarkistaa perustietonsa sekä muita tätä koskevia tietoja osittain myös kirjautuneena Netlet Oy Ab:n verkkopalvelussa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti
allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on
osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Asiakas voi myös itse päivittää osin mm. perustietojaan kirjautuneena käyttäjänä Netlet Oy Ab:n verkkopalvelussa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa
käyttämisestä.